Bijdrage rekenkamercommissie Doetinchem ‘De raad op afstand’

Bij deze willen wij de leden van de rekenkamercommissie hartelijk danken voor het onderzoeksrapport. Het onderzoek ‘De raad op afstand’ is een kritisch rapport geworden dan de raad aan het denken zet over haar rol en geeft aandachtspunten bij het ‘buiten de deur’ zetten van de uitvoering.

Verzelfstandiging van de uitvoering dient verschillende doelen: ruimte geven aan samenwerking, uitvoering van efficiencyverbetering, komen tot een slagvaardigere overheid, beter kunnen inspelen op veranderingen etc.

De studie maakt echter ook duidelijk dat er een keerzijde zit aan het verzelfstandigen van de uitvoering, dat het ook risico’s met zich meebrengt. Een raad op afstand kan zomaar betekenen dat de raad buiten spel staat, maar anders dan bij voetbal, gaat hier het spel gewoon en verliest de raad ongewenst grip op haar recht en verantwoordelijkheid ten aanzien van de publieke taak.

GroenLinks is blij met het rapport van de rekenkamercommissie. Het is rapport is echter slechts een verkenning. Om voldoende grip te krijgen op de kosten en kwaliteit van de uitvoering is een verdere verdieping nodig.

GroenLinks heeft om die reden ingestemd met, de in meerderheid aangenomen, amendement ‘vervolg rekenkamerrapport raad op afstand’ van de VVD.