Provinciaal bestuur in het kort (bron: kiesraad.nl)
In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur. Dit gebeurt via de Provinciale Staten.
De Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Dit college wordt benoemd door de Provinciale Staten.
De vergaderingen van zowel de Provinciale Staten als het dagelijks bestuur worden voorgezeten door de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning wordt door de landelijke regering benoemd voor een periode van zes jaar.
De machtsverdeling binnen het provinciaal bestuur kan worden vergeleken met het landsbestuur. De Provinciale Staten zijn dan vergelijkbaar met de Tweede Kamer, terwijl het college van Gedeputeerde Staten enigszins lijkt op het kabinet.
Leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd.

Waterschappen in vogelvlucht
Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.
Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de 'categorie ingezetenen' genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen.
Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Zie voor meer informatie over de waterschappen www.waterschappen.nl.