Standpunten

Standpunten

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 21 maart gaat de gemeente Doetinchem naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Op die dag bepaal jij in wat voor gemeente jij wilt leven. Met Karen Kamps als lijsttrekker voor GroenLinks in Doetinchem willen wij verder werken aan een sociale groene en open gemeente Doetinchem. Op 21 maart kunnen we samen de gemeente Doetinchem veranderen.

Met een stem op GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kies jij voor:

Een gezonde toekomst: een groene gemeente met goed geïsoleerde energiezuinige woningen en schone lucht.

Een eerlijke kans voor iedereen: we willen in de gemeente Doetinchem welvaart eerlijk verdelen, armoede en schuldproblemen aanpakken.

Een zorgzame gemeente: goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van de gemeente Doetinchem.

 

De sociale groene en open gemeente Doetinchem

GroenLinks staat voor een open samenleving waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, gelijke kansen en gelijke vrijheden krijgt en waarin we eerlijk delen. Een samenleving is pas volwaardig als iedereen
daaraan kan deelnemen en we elkaar respecteren. De gemeente kan daarvoor de voorwaarden scheppen en zelf het goede voorbeeld geven. Inwoners moeten zich gehoord voelen en op een serieuze manier kunnen meedenken en meebeslissen bij het maken van beleid en plannen. Daarbij moet de gemeente zorgen voor goede, begrijpelijke communicatie en informatieverstrekking.

In de zorg en bij armoedebestrijding staan mensen die hulp nodig hebben en het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners centraal. GroenLinks heeft daarbij oog voor álle levensgebieden zoals werk, inkomen, wonen, gezondheid, cultuur en sport.

Een groene, schone en veiligebuurt, een sterke lokale en regionale economie, werkgelegenheid en voldoende voorzieningen. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. GroenLinks gaat samen met het bedrijfsleven en inwoners werken aan een circulaire en schone economie. Economie mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Duurzaam Doetinchem beperkt zich voor GroenLinks niet tot een energie neutrale gemeente in 2030. Een duurzame gemeente is ook een gifvrije gemeente met duurzame mobiliteit, duurzame landbouw en een grote biodiversiteit.

De leefbaarheid in de dorpen, het overeind houden van voorzieningen en het voorkomen van leegstand wordt door de bevolkingskrimp en vergrijzing een grote uitdaging. GroenLinks ziet voor de
regio als krimpgebied ook mogelijkheden, zoals de combinatie van natuur en recreatie en het omschakelen van kwantiteit naar kwaliteit. Goede regionale samenwerking en werken vanuit een heldere visie zijn daarbij van groot belang.

>> Download Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 <<