Bijdragen GroenLinks Raadsvergadering 17 december 2015

BIJDRAGE IKC NOORD

 

BIJDRAGE RINGWEG 4 EN 4A

 

Vragen voor Vragenhalfuurtje

Voorbereidingen richting nieuwe Omgevingswet

BIJDRAGE IKC NOORD

GroenLinks heeft zich kritisch uitgelaten over de locatiekeuze en het proces om te komen tot een IKC Noord. Wij zijn van mening dat bij de keuze voor een locatie in eerste instantie gekeken moet worden naar de kwaliteiten van het gebied en niet naar de wens van één partij.

Toch heeft GroenLinks ingestemd met de locatie. De redenen daarvoor zijn de reeds ingezette koers van het college en betrokken partijen, de tijdsdruk rond de provinciale subsidies en de (extra) hoge parkeerdruk van de nieuwe functie binnen Rozengaarde.

GroenLinks heeft ingestemd, maar niet zonder hieraan drie voorwaarden te verbinden. Op dit moment zijn twee van de drie voorwaarden in het bestemmingsplan geborgd.

  1. Er is 250.000 euro natuurcompensatie beschikbaar als bijdrage voor een robuuste groenverbinding tussen Natuurpark Overstregen en het buitengebied.
  2. Er is afstand aangehouden tussen het IKC en de Bilderdijkstraat. Ook vormt, te gunste van de geluid- en luchtkwaliteit, het wijkbedrijf in belangrijke mate de eerstelijnsbebouwing.

De derde voorwaarde is het realiseren van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes van en naar het IKC Noord én voor de grote groepen schoolgaande jongeren die nu gebruik maken van de bestaande fietsvoorzieningen. Helaas biedt het bestemmingsplan daarvoor weinig houvast. Wel is door het college de intentie uitgesproken en is een inrichtingsplan op gesteld. GroenLinks houdt de uitwerking daarvan in de gaten.

Verder heeft de fractie van GroenLinks een vraag aan het college n.a.v. de beeldvormende raad. We begrijpen dat het IKC bijna energieneutraal is en dat 100% niet kan omdat de aanbesteding dit niet toelaat. Het kan toch niet zo zijn dat we als toekomstig energieneutrale gemeente, bij de nieuwbouw van een openbaar gebouw dit pand niet 100% energieneutraal kan zijn omdat de aanbestedingsregels dit niet toelaten? Hoe gaan we dit regelen en hoe gaan we dit in het aanbestedingsbeleid aanpassen zodat alle toekomstige aanbestedingen energieneutraal zijn. We willen het allemaal, het is ook in Parijs vastgesteld, maar nu staan onze eigen regels het niet toe!

Kan het college toezeggen dat ze (binnen 3 maanden) met een notitie komen om de aanbestedingsregels hierop aan te passen?

Kan het college toezeggen dat het IKC Noord energieneutraal wordt uitgevoerd.

GroenLinks eindigt met het uitspreken van haar waardering voor de constructieve houding en bijdrage door de klankbordgroep. GroenLinks stemt, onder de genoemde voorwaarden, in met het bestemmingsplan IKC Noord.

 

BIJDRAGE RINGWEG 4 EN 4A

 

De geschiedenis van dit dossier verdient niet de schoonheidsprijs, er zijn veel fouten gemaakt. GroenLinks is van mening dat er een goede inpassing van beide functies mogelijk is. Voorwaarde is wel dat alle partijen samen tot een oplossing willen komen.

 

In de afgelopen periode heeft het college haar best gedaan. Inmiddels is duidelijk dat partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. We vinden het niet aan de raad om vervolgens partij te kiezen in het conflict. Wij stemmen in met het raadsvoorstel.

 

 

 

Vragen voor Vragenhalfuurtje

 

Voorbereidingen richting nieuwe Omgevingswet

Inleiding: Naar verwachting zal per 1 januari 2018 de Omgevingswet van kracht worden. De gevolgen van deze Wet zijn enorm.

Leges komen grotendeels te vervallen, er is een veel grotere rol weggelegd voor het lokaal bestuur, er is een verschuiving van normdenken naar kwaliteitsdenken nodig etc. Dit alles betekent een ingrijpende verandering binnen het fysieke domein. Insiders leggen een parallel met de veranderingen in het sociale domein.

Vraag: wat doet de gemeente ter voorbereiding van de komst van de nieuwe Omgevingswet? Binnen de eigen organisatie en in relatie tot de ODA?

Antwoord: Wethouder Lambregt gaf aan dat de Omgevingswet een enorme verandering met zich mee brengt. Dit vraagt een vroegtijdige voorbereiding. Er gebeurt al veel. Recent is een regionaal overleg over dit onderwerp geweest en binnenkort start een interne projectgroep. Ook is aandacht voor nieuwe Omgevingswet bij het invullen van de opdrachtgeversrol van het college richting de Omgevingsdienst (ODA). De wethouder houdt de raad op de hoogte.