Europaweg verkeer

Europaweg

De voorgenomen verdubbeling van de Europaweg zal van een enorme invloed zijn op veel meer dan alleen onze eigen inwoners. De lusten en lasten lijken onevenredig te zijn verdeeld. De gevolgen ondoorzichtig en niet te overzien.....
Om in deze tijd dwars door een stad een verkeersader te verwijden, om van nóg meer zuurstofarm bloed te kunnen voorzien, getuigt, gezien vanaf een afstandje, van durf en onbenul tegelijkertijd. 
Doetinchem heeft op dit moment blijkbaar geen keus meer. In het nog betrekkelijk recente verleden zijn er geen innovatieve geesten geweest met betere oplossingen dan deze. Bereikbaarheid durven we in de Achterhoek nog niet te vertalen naar iets anders dan autobereikbaarheid.

GroenLinks heeft destijds ingestemd met deze verdubbeling, met de kanttekening dat er ook werk gemaakt zou worden van de verdubbeling aan het spoor tot station Doetinchem. 

Niemand heeft ook maar de minste illusie dat op korte termijn de problemen, de files op de Europaweg tijdens spitsuren - de reden voor dit plan - opgelost zullen zijn. Zolang de fuik, de bottleneck, ter hoogte van de spoorwegovergang niet is aangepakt en aangepast, zullen de lasten in de komende jaren de lusten overstijgen. Alléén al het geknutsel aan dit traject waarvoor een jaar wordt uitgetrokken zal de nodige ergernissen en schade gaan opleveren. Wij blijven er aldus op aandringen de vervolgstappen om tot een acceptabele situatie te komen zo spoedig mogelijk te nemen. Hierbij doelen we op de ongelijkvloerse kruising; de tunnel onder het spoor door.

Als GroenLinks hebben we geprobeerd de noden voor onze eigen wandel- en fietsminnende inwoners onder de aandacht te brengen en de schade zoveel mogelijk terug te dringen.
Wij vinden dat met name de omlooproute, vanwege het wegvallen van de oversteek Vancouverstraat - Auroraweg, voor de voetgangers zo veilig en duidelijk mogelijk moet worden. GroenLinks is hierover met de wethouder in gesprek gegaan om toch minimaal een voetpad, dat begint bij de Auroraweg, parallel aan de Europaweg en vervolgens aansluit op het trottoir richting de oude tunnel aan de noordzijde van het spoor, te realiseren. Ook nu al zien we risicovolle situaties op het fietspad evenwijdig aan de Europaweg door een samengaan van wandelaars, joggers, fietsers - waaronder veel electrische - en bovenal scooters. Zelfs illegale brommers passeren regelmatig.
Een aantal andere aanpassingen op de alternatieve fiets- en voetgangerspaden, zoals een zebrapad over de Sicco Mansholtweg ter hoogte van de oversteek Kilderseweg - Auroraweg en een opwaardering van het kleine tunneltje tussen Winnipegstraat en Dichterseweg, zijn wat ons betreft ook minimaal noodzakelijk. Middels een raadsbreed aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en LBD zullen ook deze gerealiseerd worden. Het zal echter de wens van GroenLinks blijven het tunneltje in de toekomst volledig te reconstrueren ter bevordering en accommodering van gezondheidsbevorderende mobiliteitsvormen.

Tot slot hebben we de hoop uitgesproken dat raadsbesluiten in de toekomst ondubbelzinnig opgesteld zullen worden. Wij hebben ingestemd met de bestemmingswijziging Europaweg, teneinde de verdubbeling hiervan door te kunnen laten gaan.