De elektrisch auto voor laden en opslag

GroenLinks: Alleen door meer actie en samenwerking is Doetinchem in 2030 energieneutraal

“Gelderse gemeenten hebben ambitieuze klimaatdoelen, maar dragen nog te weinig bij aan de volledige omschakeling naar duurzame energie. Veel meer actie is nodig om in 2030 energieneutraal te zijn.” Dat is de boodschap van het bericht van Omroep Gelderland. GroenLinks Doetinchem ziet dat er de afgelopen periode veel is gerealiseerd op het gebied van de energietransitie, maar sluit zich aan bij de oproep tot meer actie en nodigt uit voor een gesprek.

Werk maken van de energietransitie

Eind januari maakte de gemeente Doetinchem bekend dat er maatregelen zijn genomen om ook de komende twee jaar scherp op koers te blijven om in 2030 energieneutraal te zijn. “We gaan er in ieder geval voor zorgen dat we de warmtevoorziening die we nodig hebben op een andere manier vormgeven”, laat wethouder Frans Langeveld weten. “Iedereen weet dat het gas een keer opraakt en dat we dan op een andere manier in warmte moeten voorzien. Dat geldt zowel voor bedrijven als onze inwoners.”

Ook worden de gemeentelijke panden zo energiezuinig mogelijk gemaakt en voorzien van zonnepanelen waar dat kan. Daarmee kan tweederde van de energiebehoefte van de Gemeente Doetinchem teruggebracht worden.“En verder gaan we maximaal inzetten op besparen. Goed isoleren en zorgen dat we het verbruik terugbrengen, bijvoorbeeld met LED-verlichting.”, aldus Langeveld.

Besparen ook betaalbaar voor de kleine beurs

GroenLinks wil voor iedereen een betaalbare, energieneutrale woning. GroenLinks Doetinchem wil dat iedereen kan bijdragen aan een beter klimaat, maar ook dat de sterkste schouders hierbij de zwaarste lasten dragen.

In de afgelopen raadsperiode, waarbij GroenLinks onderdeel uitmaakte van het College, is 8 miljoen vrijgemaakt voor een fonds van 27 miljoen waar burgers en non-profit instellingen goedkoop geld kunnen lenen voor duurzaamheidsmaatregelen. De aflossingen worden opnieuw uitgeleend.

Tijdens het verkiezingsdebat op radio Regio8/OptimaalFM heeft GroenLinks de stelling ingebracht dat “De gemeente moet er voor zorgen dat de overstap van aardgas naar duurzame energie ook voor mensen met een kleine beurs mogelijk wordt.” Daarop werd door veel Doetinchemse partijen instemmend gereageerd.

Op weg naar een energieneutraal Doetinchem

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Doetinchem zijn concrete acties opgenomen om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn.

 • Slim combineren van zonneparken, leefbaarheid en naoberschap.
 • Benutten van daken, (vrijkomende) terreinen, zones langs wegen en toepassing van nieuwe innovaties van zonne-energie.
 • Windmolens langs snel- en hoofdwegen, op bedrijventerreinen en open terreinen.
 • Verbinden van jongeren en duurzaamheid, zoals het project ‘De Energieke School’.
 • Convenanten met bedrijven en scholen om energie te besparen, gebruik te maken van duurzame energie, afval te verminderen en gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.
 • Energie-neutrale nieuwbouw, zonder aardgasaansluitingen en het aardgasvrij maken van alle bestaande woningen voor 2030.
 • De gemeente stimuleert en adviseert inwoners, corporaties en bedrijven om energie te besparen in bestaande woningen en gebouwen.
 • Defecte of overtollige producten worden zo veel mogelijk gerepareerd of worden grondstof voor nieuwe producten.
 • College houden aan beloofd fietsplan Doetinchem (heeft GroenLinks gevraagd n.a.v. vaststelling mobiliteitsplan)/ Fietsstad Doetinchem
 • Dubbelspoor naar Arnhem; en geschikt voor lightrail Winterswijk – Arnhem
 • Experimenteren met elektrische deelauto’s in buurten
 • Verdichten bebouwing rondom OV stations met verkeer aantrekkende functies.
 • Veilige en comfortabele fietspaden tussen woonkernen, omliggende dorpen en het centrum van Doetinchem.
 • Meer voorrangssituaties voor fietsers, o.a. slimme verkeerslichten.

Daarnaast ziet GroenLinks het belang van het verbeteren de infrastructuur van energietransport en energieopslag. Samenwerken met betrokken (markt)partijen en burgers is daarbij van groot belang. Dat past bij de werkwijze van GroenLinks op weg naar een circulaire en energieneutrale maatschappij.

Verdere actie en samenwerking noodzakelijk

Daarom sluit GroenLinks Doetinchem zich aan bij de oproep, door o.a. netwerkbedrijf Alliander, partijen op de woningmarkt en waterschap Rijn & IJssel, om vergaande samenwerking en stappen te realiseren in de komende raadsperiode, waarbij verder wordt gekeken dan alleen de periode 2018-2022.

Alleen als gemeenten, netwerkbedrijven, partijen op de woningmarkt, waterschappen, maar zeker ook burgers (en burgerinitiatieven) samenwerken dan kunnen we in 2030 energieneutraal zijn. GroenLinks Doetinchem nodigt deze partijen dan ook uit om op korte termijn aan te sluiten voor een breder overleg.