De fractie van GroenLinks is blij met de omgevingsvisie zoals die nu op tafel ligt. Met de nadruk op het woord nu. Voor ons is een visie een lange termijn gedachte. Waarbij in de verte, bijvoorbeeld 2036, een punt staat waarop koers wordt gezet.
De omgevingsvisie is echter een levend document waarop elke keer aanpassingen worden gedaan. Bijvoorbeeld als het om kleine stukjes van het beleid gaat, een wijk, een straat, een stuk grond. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is het document nu geen vaststaand document. Bij nieuwe plannen gaan we in overleg en is er ruimte voor nieuwe inzichten.
Mocht de koers in de loop van de komende jaren te veel naar rechts of links verlegd worden dan raakt de stip op de horizon uit zicht. Een lange termijnvisie is niet gediend bij een zwalkend beleid, een lange termijnvisie is niet gediend om helemaal uit koers te raken.

Hoe de belangrijkste uitgangspunten in de omgevingsvisie worden benoemd stemt ons positief. Er is aandacht voor duurzaamheid, groen en wonen, klimaatadaptatie, milieu en last but not least mobiliteit.
Waarbij voor ons iets op de achtergrond grondbeleid en economie komt. Maar dit alles kan niet los van elkaar worden gezien.

Hoe uitslagen van landelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen ook zijn. Het is duidelijk dat er enorme opgaven liggen om de generaties na ons een goed Nederland achter te laten. Daarom moeten we ook de aanbevelingen uit het plan Milieueffectrapportage niet overslaan:
▪ Keuze maken of een we een regionaal centrum willen blijven of sluiten we aan op de groene metropoolregio?
▪ Is het reëel om tot 2036 6.300 woningen te bouwen?
▪ Hebben we ruimte om de werkgelegenheid met 4.600 banen te laten groeien? Bedrijventerreinen en woningen passen niet op dezelfde plek.
▪ De keuze over welke mobiliteit en maatschappelijke voorzieningen zullen moeten meegroeien met de toename van verkeer en inwoners.
▪ Landschap en biodiversiteit moeten samengaan met duurzame landbouw. De energietransitie zal volledig moeten plaatsvinden. Ons milieu blijft op vele terreinen een zorgenkindje.
Gelukkig: de uitgangspunten in de omgevingsvisie zijn duurzaam, groen en gericht op klimaatadaptatie. Ja, het kan altijd beter en sneller. Als we het zo houden, zijn wij tevreden over deze visie.