Instemming gebiedsuitbreiding Europaweg betekent nog geen blanco cheque hotel van der Valk

John Westerdiep heeft namens GroenLinks om de toezegging van het college gevraagd, dat er een nadere uitwerking komt van een zo’n compact mogelijk hotel in de wegzone en dat aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden economisch versterken en het versterken van de groenstructuur. Deze toezegging is gedaan door wethouder Drenth namens het Doetinchems college.

Hieronder de hele tekst van de zienswijze van GroenLinks Doetinchem:

“De gebiedsuitwerking Europaweg maakt het mogelijk om de Europaweg te verbreden. Daarnaast benoemd het een zoekgebied voor het plaatsen van zonnepanelen en biedt het ruimte voor het vestigen van een hotel.

Wat de Europaweg betreft. Dit kan zorgen voor een betere doorstroming van het wegverkeer. Iets wat naast economische en praktische voordelen, ook goed is voor de luchtkwaliteit. Deze verbreding is in combinatie met een dubbelspoor van belang voor de Achterhoek.

Wat de Zonnepanelen betreft. Om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn moeten we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie. Naast zonnepanelen op alle beschikbare daken, windmolens en andere vormen van duurzame energie, zullen ook zonneparken nodig zijn. Een stadsentree met een zonnepark maakt duidelijk waar we voor staan en gaan.

Wat het hotel betreft. Laten we duidelijk zijn. Het proces dat doorlopen is om te komen tot deze gebiedsuitwerking vinden we niet goed. We missen met klem een vroegtijdige dialoog met de samenleving en met de raad. De bijeenkomst met omwonenden en het aanhoren van kritieken van Hotel- en horecaondernemers is onvoldoende. Dit is niet zoals GroenLinks dat wil en ook niet zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Wat GroenLinks betreft is de maat nu vol.

In het nu voorliggende raadsvoorstel vraagt het college in te stemmen met de gebiedsuitwerking Europaweg. Wat staat in dit raadsvoorstel over het hotel?

  1. Dat dit initiatief langs de Europaweg komt en een bijdrage moet leveren aan de economische versterking van de stad Doetinchem en de Regio Achterhoek

  2. Dat dit initiatief rekening houdt met het groene karakter van de omgeving en zorgt voor het versterken van de groenstructuur

GroenLinks kan zich aansluiten bij deze twee voorwaarden. Wel vragen wij ons sterk af of met het gestelde programma en de getoonde ontwerpen (Van der Valk) wordt voldaan aan deze voorwaarden. GroenLinks constateert dat er wat dat betreft nog een slag moet worden gemaakt.

Kan de wethouder toezeggen dat er een nadere uitwerking komt gericht op het inpassing van een zo compact mogelijk hotel in de wegzone waarbij aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden van het economische versterken en het versterken van de groenstructuur?

GroenLinks stemt in met het voorstel onder de opmerking dat de getoonde ontwerpen (Van der Valk) niet voldoen. Voorwaarde is dat bij nadere uitwerking het moet gaan om een compacter hotel in de wegzone en de vestiging voldoet aan de voorwaarden: economische versterking en versterking van de groenstructuur.”