Nota Uitgangspunten voor de Mobiliteitsvisie 2016-2026

De voorliggende nota moet richting geven aan de mobiliteit voor het komende periode. GroenLinks is van mening dat de nota weliswaar een mooie opsomming is van mogelijkheden, maar geen richting geeft. GroenLinks heeft daarom een motie voorbereid. Voor dat ik de motie voorlees, maak ik van de gelegenheid gebruik om de daarin gestelde kaders te voorzien van een context.

Een leefbare en duurzame samenleving, daar is het ons om te doen. Als GroenLinks een bijdrage levert aan een Mobiliteitsvisie is het duidelijk dat we pleiten voor zeer goede voorzieningen voor fietsers, voetgangers en collectief/openbaar vervoer. Simpelweg omdat een fiets en lopen (in principe) nauwelijks geluid maken en geen luchtvervuiling veroorzaken, maar ook omdat deze vervoersmiddelen niet of nauwelijks bijdragen aan de klimaatverandering. Dus goed voor leefbaarheid en duurzaamheid. Wij willen om die reden investeren in goed openbaar vervoer, snelle, comfortabele en veilige fietsvoorzieningen en voldoende ruimte voor voetgangers en minder validen.

Waren we de GroenLinksfractie van de gemeente Amsterdam, dan zouden we het hier denk ik bij laten. Bij het stellen van kaders voor een centrumgemeente in een landelijke omgeving is ook een goede autobereikbaarheid van groot belang voor de leefbaarheid. Een slecht met de auto bereikbare regio is een regio die kiest voor economische achteruitgang, voor krimp, voor isolement. Wil GroenLinks dan investeren in meer asfalt? Nee, daar is het ons natuurlijk niet om te doen. In het belang van de leefbaarheid van het platteland, van onze regio moeten we er wel zorgen dat de autobereikbaarheid goed is en blijft. Om de autobereikbaarheid ook goed te laten zijn voor duurzaamheid, zal wat ons betreft ingezet moeten worden op alternatieven voor fossiele brandstoffen, daarbij denken we bijvoorbeeld aan duurzaam opgewekte elektriciteit.

 

De motie ‘richting geven aan mobiliteit’ voorziet in de behoefte om als raad kaders te stellen. De kaders zijn de basis voor een verdere discussie en uitwerking.