Raadslid John Westerdiep en wethouder Frans Langeveld
Raadslid John Westerdiep en wethouder Frans Langeveld

Wat heeft GroenLinks bereikt in de periode 2014-2018?

Op 21 maart ging de gemeente Doetinchem naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Op die dag heb jij bepaald in wat voor gemeente jij wilt leven. Met Karen Kamps als fractievoorzitter voor GroenLinks in Doetinchem willen wij verder werken aan een sociale groene en open gemeente Doetinchem. GroenLinks is uniek in de verbinding tussen sociaal en duurzaam. We willen een andere samenleving. Open en toegankelijk voor iedereen. Gezond, eerlijk en met oog voor elkaar. We zetten de eerste stappen door de deelname in het huidige college met onze wethouder Frans Langeveld. We blikken terug op de afgelopen vier jaar.

In het College

Onze inzet op hoofdlijnen voor de coalitie was:

 • een goed sociaal beleid (niemand valt buiten de boot),
 • daadwerkelijke invulling van de duurzaamheidsagenda,
 • versterking van de betrokkenheid van de burger bij de ontwikkelingen in zijn/haar leefomgeving,
 • bij mobiliteit een gelijkwaardige positie voor het openbaar vervoer en de fiets t.o.v. de auto,
 • een andere, beperktere rol van de overheid, die meer vertrouwen in de burger heeft en deze meer verantwoordelijkheid geeft. Wanneer een burger dat zelf niet kan, kan deze op de gemeente rekenen!

In het coalitieakkoord waren hierover de volgende zaken terug te vinden:

 • De Doetinchemse Keuze (gesteund door de hele raad) voor het inrichten van het sociale domein is uitgangspunt. De tekst “niemand valt buiten de boot” is letterlijk overgenomen.
 • Er is een complete duurzaamheidparagraaf toegevoegd aan het akkoord.
 • Het kappen van met name grotere bomen wordt teruggedrongen.
 • De communicatie van de gemeente(raad) met onze inwoners is de komende jaren een kerntaak. We willen onze inwoners daadwerkelijk betrekken bij ontwikkelingen binnen hun leefomgeving.
 • Ten aanzien van mobiliteit is verdubbeling van het spoor naar Zevenaar opgenomen en een aanpak van de fietsinfrastructuur.

Is dit ook gerealiseerd ?

 • Uit de evaluatie van de overdracht van de jeugdzorg en wmo (vml deel van de AWBZ) medio 2017 is gebleken dat er inderdaad niemand buiten de boot is gevallen. Niet alle overdrachten e.d. zijn vlekkeloos gegaan, maar in het algemeen waren de burgers in doetinchem tevreden. Sterker nog, na de overdracht was er in eerste instantie een verhoogd beroep op ondersteuning die ook gegeven kon worden.
 • Duurzaamheid is nu integraal onderdeel van het beleid. Er is structureel 1,5 FTE ambtelijke capaciteit beschikbaar en 4 ton beleidsbudget. Op de meeste afdelingen zijn zogenaamde duurzaamheidsambassadeurs. Er is 8 miljoen vrijgemaakt voor een revolverend fonds van 27 miljoen waar burgers en non profit instellingen geld kunnen lenen voor duurzaamheidsmaatregelen. De gemeentelijke panden worden zo energiezuinig mogelijk gemaakt en voorzien van zonnepanelen waar dat kan.
 • Er is een nieuwe kapvergunning gekomen in samenwerking met de Bomenstichting. Deze wordt betrokken bij het beoordelen van de kapaanvragen en compensatiemaatregelen
 • Bij onderwerpen als wijkontwikkeling, asielzoekerscentrum, aanvalsplan binnenstad, maar ook door bv de dorpen zelf hun accommodaties te laten beheren zijn de eerste stappen gezet waardoor inwoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. De lokale ombudsman (een lang gekoesterde wens) is nu op het gehele sociale domein actief.
 • De verdubbeling van het spoor wordt met stukje en beetjes gerealiseerd. De fiets heeft in het nieuwe mobiliteitsplan een prominente plaats gekregen. Er loopt een pilot “fietsen in de binnenstad”.

GroenLinks fractie Doetinchem

Daarnaast is er door de fractie concreet gewerkt aan de volgende punten:

 • Aandacht voor armoedebeleid en zorg voor ouderen. Op verschillende momenten heeft de fractie zich sterk gemaakt voor meer het belang van preventie, armoedebeleid en zorg voor ouderen. We hebben samen met D66 de motie ‘ondersteuning kwetsbare ouderen’ ingediend. Met deze aangenomen motie hebben we college opgedragen in gesprek te gaan met zorgverzekeraars om ouderen meer te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.
 • In gesprek met jongeren. Regelmatig zijn we in gesprek gegaan met jongeren. Dit heeft onder meer geleid tot een door de factie georganiseerd debat over de binnenstad. Dit debat heeft een concreet actiepunt opgeleverd in het Aanvalsplan Binnenstad, namelijk het bij de Oude IJssel betrekken van de binnenstad. De resultaten daarvan zijn recent gepresenteerd.
 • Extra geld voor natuurcompensatie. De fractie heeft zich hard gemaakt voor een integraal kind centrum op een beschutte plek nabij de groene knoop. Helaas heeft de raad anders beslist. Wel hebben we kunnen zorgen voor 250.000 euro groencompensatie. Deze groencompensatie wordt nu door diverse groenorganisaties ingezet voor het versterken van de ecologische groenstructuur van Park Overstegen tot in het buitengebied.
 • Een groenere (blauwere) Binnenstad. GroenLinks heeft vele malen gepleit voor het vergroenen van de binnenstad en het behoud van de unieke kwaliteit van De Bleek. Mede door onze inzet wordt de Oude IJssel bij de binnenstad verbonden en zullen de komende jaren concrete groene initiatieven in de binnenstad ontstaan. De meest recente is het initiatief van Hendrixen voor het maken van een stadsoase (locatie voormalig pand De Gelderlander)
 • Samenwerken met de samenleving. De fractie heeft regelmatig gepleit voor een meer open samenleving. Voor de fractie is het betrekken van inwoners bij de keuzes die we als gemeente maken erg belangrijk. De fractie heeft deze samenwerking op verschillende manieren gezocht. Met jongeren door onder meer het verzorgen van gastlessen duurzaamheid en politiek, ondersteuning van De Energieke School en door het organiseren van debatten met jongeren. De fractie steunt de experimenten met burgerparticipatie zoals het aanvalsplan Binnenstad.
 • De juiste functie op de juiste plek; Slingeland Ziekenhuis. GroenLinks is duidelijk tegen een ziekenhuis in een weiland langs de snelweg. We veel gedaan om andere partijen te overtuigen niet te gaan voor het bebouwen van een kwetsbaar stukje buitengebied en het leegtrekken van de bestaande stad, maar te gaan voor de stationslocatie. Deze locatie is optimaal ontsloten en biedt volop nieuwe kansen voor stationslocatie en binnenstad en dus de Achterhoek. De fractie heeft 4 jaar lang geprobeerd het debat over de locatie van het ziekenhuis te voeren. We hebben in die periode veel van ons laten zien zoals deelname aan het Nieuwscafé, organiseren van discussieavond door professionals, optreden in het GL café, ondersteuning bij een uitgevoerde ladderstudie voor GL Gelderland en Kans van de Achterhoek, tot diverse pogingen om met raadsleden binnen en buiten de raadszaal het gesprek aan te gaan. Het resultaat is bekend. Gelukkig zal de raad van state zich nog uitspreken over de gang van zaken.
 • De rol van de gemeenteraad. De GL fractie heeft vele pogingen gedaan om de rol van de raad te versterken. Voorbeelden hiervan zijn de door de fractie georganiseerde excursie naar de groenste fabriek van Nederland, onze bijdragen aan de kerntakendiscussie en de discussie over de rol van de raad bij projecten en het debat aan te vragen over diverse onderwerpen waaronder de locatie van het Slingeland Ziekenhuis en het Integraal Kindcentrum.
 • Groenstructuurplan. Er is jarenlang bezuinigd op natuur en landschap. Het is ons gelukt om deze koers te veranderen. De fractie heeft hier op verschillende manieren aan bij gedragen. Zo hebben we onze bijdrage geleverd aan het Groenstructuurplan Doetinchem. Het was vooral het proces dat hoopvol stemt en echte werk zal de komende jaren moeten worden verricht. Ook trots zijn we op de resultaat dat groenorganisaties nu een positie hebben bij plannen en projecten.

Onze wethouder: duurzaamheid, werk & inkomen

Onze wethouder Frans Langeveld heeft daarnaast de volgende punten vanuit zijn portefeuille opgepakt:

 • Uitvoering geven aan de ambitie om mensen minder afhankelijk te maken van een uitkering. Per 1 januari 2016 is na vele jaren uiteindelijk de fusie van Wedeo en de sociale dienst van onder meer Doetinchem gerealiseerd. Belangrijk doel is daarbij dat uitgegaan wordt van wat mensen kunnen in plaats van veel tijd en onderzoek te besteden of men wel recht heeft op een uitkering. Verder is er energie gestoken in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en wordt er nu onderzocht hoe de regelingen en aanpak bij inkomensondersteuning vereenvoudigd kunnen worden. Via het werkgeverservicepunt worden passende vacatures bij werkgevers gezocht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Doetinchem heeft zelf mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.
 • Versterken van de samenwerking in de Achterhoek op het gebied van energietransitie. Doetinchem is de trekker van deze samenwerking. Inmiddels loopt de Achterhoek voorop bij de aanpak van de duurzame energietransitie
 • Huisvesting van vluchtelingen op de Kruisberg. Het rijk besloot in 2014 vrij plotseling vluchtelingen te huisvesten in het voormalige huis van bewaring. De buurt was daar niet blij mee. Door serieus om te gaan met hun vraagstukken en te blijven aandringen op goede communicatie vanuit het COA is het zelfs mogelijk gebleken gedurende een halfjaar (toen de nood erg hoog was) een groter aantal vluchtelingen te huisvesten. De buurt heeft de samenwerking met de gemeente als positief ervaren; er is ook vanuit de gemeente waardering uitgesproken voor de houding van de bewoners.
 • De integrale aanpak van de vraagstukken op het sociale domein. Samen met de 2 collega’s is steeds integraal gekeken naar de vraagstukken die op de gemeente afkwamen. Onze burgers willen geen verdeelde aanpak, maar verwachten van de gemeente een samenhangende aanpak. Wat heeft de betreffende inwoner nodig om zoveel mogelijk te kunnen deelnemen in de maatschappij. Die vraag was leidend.
 • Het opnieuw opzetten van het afvalinzamelingsbeleid. De scheidingspercentages zijn inmiddels verbeterd en leiden tot minder kosten voor de inwoners. Bewoners geven in enquêtes aan zich hier erg bij betrokken te voelen.

Bijzonder was deze periode dat GroenLinks deel uitmaakte van een coalitie. We hebben gemerkt dat dat voor- en nadelen biedt. Voordeel is dat je (mee) kunt sturen in een gewenste richting, nadeel is dat je soms zaken anders had gewild, maar daarin beperkt wordt. Wat ons niet gelukt is, is om de raad op een ander spoor te krijgen wat betreft de locatie van het ziekenhuis. Dat beperkte ook de bewegingsruimte van het college. Ten aanzien van de groene infrastructuur en de aanpak van de intensieve veehouderij hadden we veel meer willen bereiken, maar stonden we vrijwel alleen in de raad. Daar ligt nog een stevige ambitie.

Onze conclusie

De behaalde resultaten hebben we boven genoemd en zijn voor een fractie van 2 raadsleden in een raad van 31 zonder meer goed te noemen.