Dit willen we doen door burgers de ruimte te geven om mee te denken, mee te doen en soms zelfs mee te beslissen. Om dit te bereiken gaan we meer gesprekken voeren met bewoners en bedrijven om ideeën en wensen op te halen. Deze inbreng zal nadrukkelijk worden meegewogen bij de ontwikkeling van plannen. GroenLinks gaat voor meer samenwerking tussen samenleving en gemeente.

GroenLinks staat voor gelijke kansen voor alle inwoners, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Want een samenleving is die naam pas waard als ook iedereen daar aan kan meedoen. Welvaart, gezondheid, onderwijs en werk zijn thema's die ongelijkheid kunnen vergroten en waar de (lokale) politiek een rol heeft om kansenongelijkheid te verkleinen. Dit vraagt om een gemeente die voor iedereen goed toegankelijk is, ook als je bijvoorbeeld de taal niet (zo goed) beheerst of wanneer je minder digitaal vaardig bent.

Welvaart en gezondheid
Voldoende inkomen en zekerheid zorgen ervoor dat mensen zelfredzaam blijven en zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden. We moeten voorkomen dat mensen onnodig schulden maken. Als dat onverhoopt toch gebeurt is snel schuldhulpverlening nodig. Er is speciale aandacht en hulp nodig voor kinderen die opgroeien in armoede.

Bij gezondheid gaat het om meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook om geestelijk welbevinden, zingeving en sociale verbondenheid. Zo is aandacht nodig voor mensen die tijdelijk of langer niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Bij de zorgverlening is het belangrijk dat hulpverleners goed met elkaar samenwerken en elkaar zo snel weten te vinden. De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Onderwijs en werk
Goed onderwijs moet voor iedereen beschikbaar zijn. Voor kinderen en jongeren, maar ook in andere levensfasen. Het aanbod moet zich aanpassen aan wat mensen nodig hebben. Indien nodig moet de gemeente inwoners helpen deel te kunnen nemen aan het onderwijs om zo hun kansen voor een betere toekomst te vergroten.

Door werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk kan iedereen bijdragen aan de samenleving. Daarbij vertrouwen we in de keuzes van de mensen zelf. We willen onnodig controlerende regels van de bijstand schrappen. Mensen met een ziekte of beperking verdienen bijzondere aandacht voor het vinden van een passende (of aangepaste) werkzaamheden.

Diversiteit en gelijkwaardigheid
GroenLinks wil een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Mensen met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en seksuele geaardheden hebben hun plek in de Doetinchemse samenleving. Sommigen hebben het gevoel er niet bij te horen, geen eerlijke kans te krijgen, niet te worden gehoord. Onze uitdaging is om daar wat aan te doen. Want bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. Besteed voldoende aandacht aan het proces, praat met mensen, laat ze hun eigen meningen en belangen voldoende uitleggen, sluit compromissen en voorkom polarisatie. Verder wil GroenLinks ruimhartig zijn in de acceptatie van vluchtelingen; dat moet zich ook concreet vertalen in onze gemeente.

Speerpunten:

  • Kwaliteit van zorg staat voorop, in plaats van controle en regeldruk. We gooien bureaucratie overboord en ontwikkelen een bijpassende vorm van financiering en verantwoording. 
  • Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. GroenLinks zet daarom in op preventie, vroeg-signalering en maatwerk. Dit doen we door nauwe samenwerking met partners zoals huisartsen, geboortezorgprofessionals en onderwijsinstellingen.
  • We helpen mensen de weg te vinden in onze steeds ingewikkelder samenleving. We maken de samenleving samen met sociale partners voor iedereen toegankelijk. Hierbij denken we in het bijzonder aan goede begeleiding voor schooluitvallers, nieuwkomers, laaggeletterden en thuis- en daklozen.
  • We gaan voor een laagdrempelige en betrokken gemeente. Bewoners, bedrijven en organisaties zijn volwaardige gesprekspartners bij beleidsvoorbereiding en concrete initiatieven.
  • Elke organisatie functioneert beter en completer als hier een afspiegeling van de samenleving werkt. GroenLinks zal zich daarvoor inzetten.