We staan steeds verder van de natuur af. Dat is niet zonder gevolgen. Natuur-inclusief ontwikkelen en beheren moet de norm worden. Dit betekent dat we van een maakbare samenleving naar een samenleving moeten die zich aanpast aan de natuur en natuurlijke processen. Veel van wat we produceren en kopen is vervuilend voor onszelf en voor het milieu. Door minder te kopen en dichtbij (korte ketens) te produceren vervuilen we minder. Daarnaast moeten we zo produceren dat benodigde producten hergebruikt en gerecycled kunnen worden. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven en inzetten op schone, duurzame en natuur-inclusieve initiatieven.

Energiearmoede
We bestrijden energiearmoede. We zien dat de energiekosten stijgen en het verduurzamen van een woning kostbaar is. Bij mensen met een sociale woning zal de woningbouwvereniging maximaal moeten inzetten op bewustwording, besparen, isoleren en van het gas-af halen van woningen. Woningeigenaren met een kleine beurs moeten worden geholpen om de maandelijkse energierekening te verlagen of in ieder geval gelijk te houden. Particuliere verhuurders moeten verplicht worden hun woning te verduurzamen.

Landschapspijn en biodiversiteit
De natuur en natuurlijke omgeving passen zich relatief makkelijk aan. De mens grijpt echter te veel en te snel in. Dit verstoort de natuurlijke balans, met grote gevolgen voor het landschap en de biodiversiteit. GroenLinks wil dat we meer ruimte geven aan de natuur en dat bij ontwikkelingen rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving. Dit betekent ook dat we zoveel mogelijk binnen de bebouwde omgeving moeten bouwen, voorzieningen op korte (fiets)afstand moeten hebben en we natuur-inclusief bouwen en leven.

Duurzaam-inclusief denken en handelen
We benaderen klimaat en duurzaamheid vanuit een integrale visie. We zorgen ervoor dat verandering naar een duurzame samenleving andere problemen niet versterkt, maar juist helpt oplossen. Zo leiden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op voor nieuwe groene banen. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en kijken hoe dit met oog voor klimaat, natuur en kringlopen kan. En we versterken de lokale democratie door inwoners actief te betrekken bij de uitvoering van de transitie naar een duurzame samenleving.

Speerpunten:

  • We gaan er voor zorgen dat de gemeente de aanjager is van een duurzame, circulaire en natuur-inclusieve samenleving. Dit willen we ook terugzien in het inkoopbeleid en in alle diensten van de gemeente.
  • We gaan mensen met een kleine portemonnee extra helpen hun woning en leven te verduurzamen. Dit moet de financiële kloof verkleinen in plaats van vergroten. 
  • We grijpen het verduurzamen van woningen aan om fors te investeren in het vergroenen van wijken, ook voor droogte- en hittebestrijding. We doen dit samen met inwoners.
  • We verlenen alleen medewerking aan zonne- en windprojecten die aan onze groene en sociale voorwaarden voldoen. Zo zorgen we dat de gemeenschap financieel meeprofiteert en de projecten landschappelijk goed zijn ingepast en zorgen voor rijkere biodiversiteit.
  • We maken met het bedrijfsleven, de winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland duidelijke, haalbare afspraken over voorkomen van afval, duurzame logistiek en maatregelen om (fossiele) energieverspilling tegen te gaan.