Ook willen we nieuwe woonvormen ondersteunen. Welke woonvormen dit zijn hangt af van de behoefte. Te denken valt aan ‘woonhofjes’, eventueel met zorg en bijvoorbeeld ‘tiny houses’ voor mensen die een optimale duurzame levensstijl willen. We gaan door met onze strijd om hoge huren aan te pakken. Dit doen we door bestaande en nieuwe (juridische) manieren in te zetten.

GroenLinks zorgt ervoor dat de gemeente Doetinchem een prettige plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Dat doen we met oog voor de kwaliteiten van mensen en onze mooie Achterhoekse leefomgeving. Een prettige plek is gezond, veilig en schoon. Het is ook een plek waar je jezelf kunt zijn en waar we rekening met elkaar houden. GroenLinks wil leegstand en verloedering voorkomen door dorpskernen en de stadskern compact en compleet te houden. Ook geven we dorpen, wijken en buurten volop ruimte en waar nodig ondersteunen we mensen om samen de buurt te maken. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van basisvoorzieningen is daarbij een voorwaarde. Bij voorkeur in eigen dorp, wijk of buurt. Leefbaarheid is sterk afhankelijk van wat mensen willen. Dit vraagt om flexibiliteit en maatwerk. GroenLinks heeft daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare wijken en buurten.

Groene, natuurlijke omgeving
De Achterhoek is Uniek! GroenLinks hecht veel waarde aan het mooie Achterhoekse coulisselandschap, de prachtige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen en de fraaie natuurgebieden op loop- en fietsafstand van dorpen en steden. Soms is zelfs tot in het centrum van onze kernen het groen te ervaren. Dat maakt onze streek buitengewoon. Natuur en landschap zijn zeer belangrijke waarden voor prettig wonen, werken en recreëren, zeker in de Achterhoek, zeker in de gemeente Doetinchem. Wij behouden en versterken de waarden van groen. We vinden het belangrijk dat boeren een perspectief wordt geboden en ruimte krijgen om te verduurzamen.

Bereikbaarheid
GroenLinks wil dat woningen in een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving staan. Dit is een buurt die groen, veilig en schoon is, met voldoende voorzieningen voor jong en oud dichtbij. Op plaatsen waar de afstand groter is, zoals bij de dorpen Gaanderen, Wehl en Nieuw Wehl, zullen de fietsroutes naar voorzieningen zoals scholen, sport en stadscentrum snel, veilig en comfortabel moeten zijn. Hoogwaardig openbaar vervoer maakt dat voorzieningen en mede-inwoners in Doetinchem bereikbaar zijn voor iedereen. GroenLinks wil betrouwbaar, snel en comfortabel openbaar vervoer. Dit is onmisbaar voor een duurzame samenleving en maakt Doetinchem en omgeving aantrekkelijker voor jongeren.  

Levendige stad
Een stad kenmerkt zich door zijn diversiteit en levendigheid. Het is een plek om elkaar te ontmoeten en verhalen te vertellen en te horen. Het is een samenkomst van culturen, inzichten en smaken. Een spannende plek waar je iets of iemand kunt treffen dat/die je inspireert. Sport, kunst en cultuur dragen daar belangrijk aan bij. Zo laat kunst en cultuur ons anders kijken naar onszelf en zijn het de aanjagers voor het debat over maatschappelijke issues. Sport verbindt en verbroedert en draagt bij aan een goede gezondheid. Door sport(verenigingen) doen kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen.

Speerpunten:

  • Voldoende betaalbare koop-en huurwoningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen (met een kleine beurs). 
  • De gemeente sluit een convenant met natuurorganisaties en belangengroepen van agrariërs voor grondgebonden kringlooplandbouw, bevordering van de biodiversiteit en minimaliseren van het kunstmestgebruik en landbouwgif.
  • Blijvende inzet voor veiligere en bredere fietsverbindingen. Er gebeuren veel te veel fietsongevallen. Met name de snellere e-bikes en scooters genereren meer risico’s.
  • Met ‘wortel en stok’ zorgen we dat bedrijven veilig, schoon en duurzaam produceren. We zijn streng als het gaat om de naleving van de Wet milieubeheer. Tegelijkertijd helpen we het MKB actief om besparende maatregelen door te voeren.
  • We verbieden het afsteken van vuurwerk door particulieren. Als alternatief stellen we een vuurwerkshow op De Bleek voor.